Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sillybagz.nl, gevestigd te Pieterburen.

Versie geldig vanaf 02 februari 2015.

 

Artikel 1. Algemeen

 

1.1       Onder sillybagz.nl` wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: sillybagz.nl

1.2       Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met sillybagz.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3       Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien sillybagz.nl voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door sillybagz.nl erkend.

1.5       In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6       Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

1.7        Net niet nieuwe tassen kunnen niet geruild worden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 

2.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door sillybagz.nl.

2.2       Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden sillybagz.nl eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door sillybagz.nl of een door sillybagz.nl verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3       Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn sillybagz.nl en afnemer hieraan gebonden.

2.4       Aanbiedingen van sillybagz.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5       sillybagz.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

 

3.1       Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2       sillybagz.nl garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3       Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 4. Aflevering

4.1       Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze op woensdag na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken brengt sillybagz.nl geen verzendkosten in rekening. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij sillybagz.nl bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt. 

4.2       De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3       Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4       Aan de leveringsplicht van sillybagz.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door sillybagz.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5       Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

 

Artikel 5. Levertijd

 

5.1       Een door sillybagz.nl opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van sillybagz.nl zijn, waarna sillybagz.nl zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2       In het kader van de regels van de koop op afstand zal sillybagz.nl (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consumen (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Artikel 6. Ontbinding

 

6.1       Onverminderd de rechten van sillybagz.nl op basis van de wet is sillybagz.nl gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan sillybagz.nl omstandigheden ter kennis komen die sillybagz.nl goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien sillybagz.nl bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan sillybagz.nl  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is sillybagz.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3       De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij sillybagz.nl, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan sillybagz.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij sillybagz.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwa